Ông Hồ Trọng Đạt - Ban Công nghệ Mạng, Tập đoàn VNPT trình bày về giải pháp chuyển đổi IPv6 tại doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên ứng dụng di động