Ông Trần Minh Tân - Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam đưa ra kết luận của Ban Công tác